info (@) yerelyonetimler.org.tr | Tel: 0312 220 25 32  

×

Uyarı

JUser: :_load: 12 kimlikli kullanıcı yüklenemiyor.

Tarih : 21.08.2021 Sayı : 13

YEREL YÖNETİMLER DERNEĞİ RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1.AMAÇ
Yerel Yönetimler Derneği Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Yerel Yönetimler Derneğinin yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tavrının açıkça ortaya konulmasını hedeflemektedir.

Politika, aynı zamanda derneğin, sivil toplum kuruluşu ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşlar için bir rehber olma özelliği taşır ve taraflarca yapılacak anlaşmaların ve işbirliği çalışmalarının özünü teşkil eden etik ilkelerini içermektedir.

Politika’nın hiçbir maddesi derneğin tabi olduğu ilgili yasalar ile çelişemez ve yolsuzluğa karışan, sebep olan üyelerin yasalar karşısındaki sorumluluğunu hafifletmez.

2.KAPSAM
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece dernek çalışanlarını ve üyelerini değil, dernek adına hareket eden veya derneğe hizmet veren tüm işbirlikçileri de kapsamaktadır.

Politika, Yerel Yönetimler Derneğinin tüm yurtiçi ve yurt dışı temsilciliklerinde uygulanır.

Yerel Yönetimler Derneğinin adına hareket eden taraflar politikaya uygun davranırlar, iş süreçleri ve tüm ilgili prosedürler politikaya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir.

Dernek Yönetim Kurulu, politikanın ilke ve esaslarının, derneğin tüm birimlerin iş yapma biçimi haline gelmesinden ve uyumsuzluk durumunda atılması gereken adımların ivedilikle ve kararlılıkla atılmasından sorumludurlar.

3.SORUMLULAR
3.1 Dernek Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’ndan en üst seviyede Dernek Yönetimi Kurulu sorumludur. Dernek Yönetimi Kurulu bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar. Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir. Bu yazılı metine aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.
Konu hakkında ulaşan şikâyet, ihbar ve iddialar hakkında dernek tüzüğü çerçevesinde gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar. Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

3.2 Üyeler ve çalışanlar

Tüm üyeler ve çalışanlar, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder. Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin, üyeler ve çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar. Üyeler ve çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. Tüm dernek üye ve çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür. Yöneticiler, üyeler ve çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikâyet, ihbar ve iddiaları aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

4.TANIMLAR
4.1 Değeri Olan Herhangi Bir Şey,

Herhangi bir fayda şekli,

Nakit veya nakde eşdeğer, krediler, hediyeler veya ödüller,

İş teklifi sunma veya ilerisi için vaat etme (bireyin kendisi veya akrabaları için Haksız, dayanaksız, servis veya ürün bedel indirimi gibi şartlar,

Konaklama/ağırlamalar (Yolculuk giderleri, otel, yemek, yaşam giderleri veya seyahat ve kalınan yer maliyetleri),
Taşıt kullanımı veya evlerin tahsisi,

Etkinlikler için bedava bilet veya indirim,

Hizmetler, kişisel iltimas veya ev yenileme,

Derneğin kullandığı kurumsal ticari indirim veya imtiyazların kullandırılması ile yaratılan fırsatlar.

4.2 Rüşvet

Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

4.3 Yolsuzluk

Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

Yolsuzluğun ortaya çıkması için rüşvete konu değerin el değiştirmiş olması gerekmez; teklif veya ima edilmiş olması uyum ihlali için yeterlidir.

4.4 Kamu Görevlisi Müdür ya da kamu çalışanı (kademesine bakmaksızın):

Kamusal faaliyeti atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak yürüten kişi,

Herhangi bir kamu mülkiyeti/kontrolünde olan şirket ve ticari oluşumda görev alan kişi,

Uluslararası kamu (yarı devlet) kuruluşlarında görev alan kişi (örneğin United Nations, World Bank, International Monetary Fund, International Olympic Committee, African Union, vb.)

Bir siyasi aday, parti yada herhangi bir siyasi partinin çalışanı, yetkilisi,

Bir özel kişinin herhangi bir devlet yada uluslararası kamu kuruluşu adına veya yetkisi dahilinde görevli olması durumu (örneğin devletin resmi danışmanı veya yönetime tavsiyede bulunmadan sorumlu uzman).

5.POLİTİKA
Yerel Yönetimler Derneği, iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesi beklenmektedir.

Yerel Yönetimler Derneği, faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm illerde ve ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Derneğimiz bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Yerel Yönetimler Derneği, etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler nitelikte olup, derneğin tüm paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda çok daha hassas bir tavır sergilenmektedir. Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir.

Yerel Yönetimler Derneği tüm illerdeki ve ülkelerdeki faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktadır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası kapsamındaki kişilerin; dernek lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur.

Yerel Yönetimler Derneğinde devlet kurumları, üyeler, çalışanlar ve diğer paydaşların yasal hakları korunur. Muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt altına alınır, kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulur.

Dernek Yolsuzlukla Mücadele Politikası temel ilkeleri; Derneğin tabi olduğu tüm yerel kanunlar başta olmak üzere Dünya genelindeki kanunlara uygun olarak, herhangi bir işi almak veya elde tutmak için veya derneğe avantaj sağlamak için herhangi bir davranış veya karar ile, herhangi bir memura yada çalışana, bir kurum veya özel kişiye, herhangi bir rüşvet ya da maddi veya manevi değer taşıyan bir nesne doğrudan yada dolaylı olarak ne önerilir, ne teklif edilir, ne söz verilir ne de böyle bir şeye izin verilir.

Rüşvet olarak tabir edilen durum, sadece bir zarf içinde masanın altında el değiştiren nakit para değildir. Uluslararası hukuk ve Politika, rüşveti “değer taşıyan herhangi bir nesne” olarak tanımlar. Örneğin hediye çeki, ev tamiri, tiyatro bileti, özel bir kulübe özel giriş kartı, ailenin genç bir üyesi için yazlık iş fırsatı, ücretsiz araç hizmeti ve daha birçoğunu kapsar.

Rüşvet ödemesi gerçekleşmese dahi önermek bir suçtur.

Dernek tüm dünyadaki işbirliği yaptığı organizasyonlardan, politikanın ilke, şart ve standartlarına uymalarını, politikaya uygun prosedürler geliştirmelerini talep eder. Bu talebe yönelik düzenleme doğrultusunda dernek hesabına çalışan hiçbir üye ve çalışan rüşvet öneremez veya kabul edemez.

6.YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ŞARTI

 Yerel Yönetimler Derneği Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası …………….Tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile geçerlik kazanmış ve yürürlüğe girmiştir.

7.RÜŞVET TÜRLERİ:
Nakit,
Kolaylaştırıcı Ödemeleri,

Hediyeler,
Seyahat ve Konaklamalar,

Hayır İşleri ve Politik Bağışlar,

İhalede sahte fiyat arttırmak veya eksiltmek (Hileli İhale),

Aracılar ve Üçüncü Taraflar aracılığı ile yapılan yasadışı ödemeler,

Hak edilmeyen ekstra komisyonlar,

Ayni yardım ve hizmetler,

Kanuni süreçlere uymadan proje ödüllendirilmesi,

Yakınını işe alma,

Ailesine menfaat sağlama,

Haksız ıskonto ve muafiyetler,


8.İŞ BİRLİKLERİ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR


Ticari kuruluşlar ile dernek arasındaki tüm mevcut ve gelecekteki ticari sözleşmelerde, Yerel Yönetimler Derneği Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına uyum taahhüttü yer alır. Sözleşme yapılmayan durumlarda Yerel Yönetimler Derneği mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşların “Yolsuzlukla Mücadele Beyan Formu“ ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele taahhütleri alınır.


Yukardaki şartların yerine getirilmesinin mümkün olmadığı ve iş ilişkisinin devamının zorunlu olduğu durumlarda iş ortağı riskli olarak kabul edilir ve “takip edilir.

Yolsuzluğun gerçekleştiği durumlarda dernek çalışanları veya üçüncü şahıslar (aracılar) rüşveti saklamaya çalışmaz. Böyle bir durumda derhal dernek Danışma, Bildirim ve İhbar Politikası uyarınca hazırlanmış prosedürlere uygun olarak bildirim ve ihbarı yapmakla yükümlüdür.

Herhangi bir soru olması durumunda Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden veya 0312 220 25 32 /0850 520 55 22 RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ ile iletişime geçilmelidir.

9.HEDİYE VE AĞIRLAMALAR

Çoğu ülkede, hediyeler iş yapma geleneklerinde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, uygunsuz olarak verildiğinde bir veya birden çok yasa ihlal edilmiş olur. Bu konuda kanunlar ve dernek politikalarına uygun hareket edilmelidir.


Dernek Etik Kurallarına ek olarak “Hediye ve Ağırlama Politikası” na uygun hareket edilmelidir.


Söz konusu yönetim dokümanları hediye ve ağırlamaların aşağıdaki standartlara uygun olması gerektiğini belirtmektedir:


Yasal Dernek politikası çerçevesindedir (alan ve veren için) Mantıklı, makul uygun ve iyi niyetli Şeffaf ve kayıtlı İhtiyaca binayen Nakit olmayan Menfaat beklentisi ile verilip ve alınmayan Bazı ağırlamalar (yemekler ve davetler gibi) uygun bir şekilde kaydedildiği ve dernek politikası sınırlarında kaldığı sürece ve kişinin yetkili olduğu durumda önceden izin alınmaksızın yapılabilir.


Bununla birlikte, kamu görevlileri ile yenilen yemekler özellikle dikkatli olunması gereken durumlardır. Bir kamu görevlisi ile çıkılacak yemeğin şartları “Hediye ve Ağırlama Politikası” na uygun olmalı ve meblağ ne olursa olsun yemeği veren üye veya çalışan mutlaka bağlı bulunduğu üst yöneticisine bildirmelidir.

10.SEYAHAT VE KONAKLAMALAR


Belirli zamanlarda, misafirler, dernek tesislerinde, seyahat ve konaklamaları dernek tarafından karşılanmak suretiyle ya da derneğin sponsor olduğu etkinliklerde ağırlanıyor olabilir.


Dernek Etik Kurallarına ek olarak, tüm Yerel Yönetimler Derneği üye ve çalışanları “Hediye ve Ağırlama Politikası” na uygun hareket edilmelidir.


Dernek, dernek ziyaretçileri için bazı seyahat ve konaklama masraflarının karşılanmasına aşağıdaki şartlara uygun ise izin vermektedir.

 

Dernek amaçlarına uygun ise,

Misafirin seviyesi ve kıdemine uygun ise,

Dernek faaliyetine katılması zorunlu ise.

Dernek için seyahat eden bir davetlinin arkadaş veya aile üyelerinin seyahat masrafları Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nın özel izni olmaksızın karşılanmaz.

İş birliği organizasyonları, danışmanlar, harici uzmanlar gibi üçüncü şahıslar dernek hesabına seyahate çıkıyor ve konaklama ve seyahat masraflarını (tazmin edilmek üzere) kendileri ödüyor olsa bile yukarıda yer alan şartlara uyulmalıdır.

Çoğu uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerinde (OECD) ve birçok ülke hukukunda (Türkiye, İngiltere, Kanada, Brezilya, vb.) kolaylaştırıcı ödemeler rüşvetin bir çeşiti olarak kabul edilmekte ve yasaklamaktadır. Amerikan, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) her ne kadar kolaylaştırıcı ödemenin muhasebeleştirilebileceğini söylese de bu istisna için getirdiği şartlar ve kuruluşa yüklediği sorumluluklar çok ağırdır. O bakımdan kolaylaştırıcı ödemenin FCPA’e uygun olduğu varsayımı ile hareket etmekten kaçınılmalıdır.


Dernek üye ve çalışanları da, hukukun emrettiği standartlara riayet etmeli, yerel hukuk müsaade etse de veya yerel iş pratiği bunu gerektiriyor gibi gözükse de, bu tip kolaylaştırıcı ödemelerden uzak durmalıdır. Dünyada yasal çerçevenin değişkenlik göstermesine rağmen, tüm dernek üye, çalışan ve temsilcileri kolaylaştırıcı ödeme teklifi ile karşılaştıklarında “Hayır” yanıtı vermek mecburiyetindedirler.

Dernek, üyelerinin ve çalışanlarının kolaylaştırıcı ödeme kabul etmelerine müsaade etmez.

11.BAĞIŞ VE YARDIMLAR


Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla, derneğin kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri faaliyetlere destek olmaktır.


Yapılan tüm bağış ve yardımlar dernek amacı ve politikalarına uygun ve derneğe ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağış sadece nakdi olmak durumunda değildir, aşağıdaki şekillerde olabilir:
Maddi varlıklar,

Parasal Olmayan Varlıklar (örneğin ödünç verilmiş veya bağışlanmış ekipmanlar, ücretsiz teknoloji hizmeti veya ücretsiz teknik personel desteği),

Kurumsal kaynakların kullanımı (örneğin tesisler, elektronik postalar, büro malzemeleri, kişisel zaman).

İhtiyaç sahiplerine yapılan bağışlar iyi kurumsal vatandaşlık çerçevesinde görülmektedir. Bununla birlikte, uluslararası yolsuzlukla mücadele örgütleri tarafından bağışların akıbeti konusunda dikkatli olunması talep edilmektedir.

Siyasi partiler kamu görevlisi gibi değerlendirilmektedir. Dernek Yönetim Kurulu’nun izni olmadan dernek adına hiçbir siyasi destek teklif edilemez, verilemez.

Üyeler ve çalışanlar kişisel olarak, kendi maddi imkânlarını ve zamanlarını kullanarak siyasi faaliyetlere katılabilirler.

Dernek asla üye ve çalışanlarının anayasal ve yasal haklarını kullanmalarına müdahale etmez. Bununla birlikte, yetki ve görevi ne olursa olsun, yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere, tüm dernek çalışanları kişisel bağış ve desteklerinin dernek tarafından karşılanmasını talep edemezler.

12.EĞİTİM
Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi tüm dernek yöneticileri, üyeleri ve çalışanları için zorunludur. Bununla birlikte, derneğin konuya verdiği önem dolayısıyla, tüm üye ve çalışanlar bu eğitimi almaya teşvik edilirler.

13.KOORDİNASYON VE YÖNETİM


Politikanın koordinasyonu, dernek RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ’nin sorumluluğu altındadır. Bununla birlikte, tüm dernek yöneticileri dernek işleyiş süreçlerini politikaya uygun yönetmekle sorumludurlar.

14.CEZA VE YAPTIRIMLAR

Dernek tüm görevlerde dernek yönetmelik, politika, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da üyeler ve çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

Yolsuzlukla mücadele kanunlarının ihlal edildiği algısı derneğin itibarını zedelemesinin yanı sıra yerel ve uluslararası hukuka ve yasalara aykırı davranışta bulunanların, derneğin disiplin  ve  ceza yaptırımlarıyla karşılaşmasına sebep olacaktır.


15.DEFTER VE KAYITLAR

Birçok yolsuzlukla mücadele kanunu, tamamlanmamış ve yanlış mali kayıtlama yoluyla yapılan gizli rüşveti engellemede defterler, kayıtlar ve iç finansal kontroller için bazı kıstaslar geliştirmiştir.

Dernek, derneğin işlemlerini ve varlıklarını eksiksiz olarak yansıtmak için düzenli bir şekilde tutulmuş kayıtlara ve defterlere sahiptir.


16.BİLDİRİM VE ONAY

Üye ve çalışanların, şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, söz konusu şüpheli davranış içinde bulunan herkesi, yöneticileri veya herhangi bir üstleri olsa dahi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresinden veya 0312 220 25 32 /0850 520 55 22 üzerinden dernek  RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ’ne ihbarda bulunmaları gerekmektedir.

İhbarı gerektirecek durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir.

-Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi,

-Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları,

-Dernek kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük,

-Dernek faaliyetlerinde karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar,

-Dernek içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin Dernek Etik Kurallarına veya bu politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması.

-Bazı durumlarda üye ve çalışanlar bu tür olaylara tanık olmalarına rağmen kendilerinin de zarara uğrayabileceği endişesi ile şikâyet etmekte tereddüt edebilirler. Yerel Yönetimler Derneği yasal düzenlemelere, etik kurallara ve dernek mevzuatına aykırı durumları ihbar eden ve şikâyette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları Yönetim tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikâyet veya ihbar nedeniyle – kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse- herhangi bir zarara uğramasının engellenmesi esastır.

Üyeler ve çalışanlar ayrıca RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ ile bir etik sorunla ilgili yapılan soruşturmalarda işbirliği yapmak zorundadırlar.