info (@) yerelyonetimler.org.tr | Tel: 0312 220 25 32  

Genel Başkanımızdan Mesaj

31 Aralık 2023 Yazar 

Batı medeniyeti, henüz taştan kaleler içinde feodalitenin bile ilk evrelerini yaşarken; Farabi, şehir ve medeniyet olgusu üzerinden felsefi tanımlamalar üretmekteydi. Osmanlı Devleti anlayışında, şehir ve insanı emanet gören bir anlayış hakim olduğu için o günün belediyesine “şehremaneti” (şehir emaneti), belediye başkanına da “şehremini” (şehir emini) denilmiştir.

Böyle bir medeniyetin takipçileri olarak bugün ülkemiz, yerel yönetimler noktasında özellikle 2002 yılı sonrasında 5393, 5216 ve 6360 sayılı yasalarla “Yerel Yönetimler Reformu” olarak adlandırılan adımlar atılmıştır. Bu adımlarla birlikte vatandaşlarımıza ulaşan hizmetin kalitesi önemli ölçüde artmıştır. Bilhassa büyükşehirlerimizdeki ulaşım altyapısında ciddi yatırımlara imza atılmış, sosyal ve kültürel planlama noktasında da belediyelerimizin giderek daha fazla inisiyatif alabilmesinin önü açılmıştır. Şehirler bir yana, günümüzde yerel yönetimler noktasındaki kamu hizmetlerini insanların yaşadıkları en küçük birime kadar götürebilmek temel hedefler arasında yer almıştır.

Kadim devlet geleneğimizden alınan irfan ve ferasetle geleceğin daha güçlü ve müreffeh Türkiye’sinin inşası için YEREL YÖNETİMLER DERNEĞİ olarak çıktığımız bu yolda, vatandaşımıza en çok hizmet üreten devlet mekanizmalarından olan yerel yönetimlerimize önemli vazifeler düşmektedir.
il, belediye ve köy halkına yönelik mahalli idareler; müşterek hizmetleri yerine getirmeleri nedeniyle ülkemizin gelişmişliğinin ve yönetim anlayışının çekirdeği konumunda olan kurumlardır. “DEMOKRASİ VE KALKINMA YERELDEN BAŞLAR” İlkesi doğrultusunda teknolojinin ve iletişimin baş döndürücü bir hızla değiştiği dünyada, her geçen gün artan beklenti ve sorunların yerinde cevap bulması adına “yerel yönetimler” bugüne kadar çok önemli aşamalar kaydetmiştir. 2002 yılından itibaren yerel yönetimler alanında yaşadığımız esaslı dönüşüm süreci derneğimizce titizlikle izlenmiş olup, kurumsal yapının uyum içinde çalışmalarına model olmuştur. Stratejik yönetişim anlayışıyla yerel yönetimlerimize ivme kazandırmak için gerek mevzuat, eğitim ve gerekse deneyim paylaşımında bulunarak demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine ve sivil katılıma önem verilmelidir. Yerel yönetimler alanındaki çağdaş anlayışları esas alan bir yerel yönetim anlayışının inşasına katkı sunmak için yeniden yapılanma sürecinde hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık ve katılımcılık ilkelerini temel alan bir anlayışla kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına önem verilmelidir. Aynı kararlılıkla, her zamankinden daha büyük azim ve çalışmayla bugününden ve geleceğinden emin Türkiye vizyonuna hizmet etmeyi dernek olarak kendimize şiar edinmiş bir kadroyla yola Bismillah demiş bulunmaktayız. Sefer bizden, zafer Allah’tandır. Saygılarımla.

YEREL YÖNETİMLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI
ÖMÜR YILMAZ

  • Social network: .